بررسی های سنگ چینه ای و سنگ شناسی سازندشوریجه در منطقه چشمه گیلاس- بی جیرک در شمال باختری مشهد

بررسی های سنگ چینه ای و سنگ شناسی سازندشوریجه در منطقه چشمه گیلاس- بی جیرک در شمال باختری مشهد
دکتر مهدی نجفی، علیرضا کوسرخی:
   چکیده:

   حوضه رسوبی کپه داغ در شمال و شمال خاوری ایران جای دارد و رسوبگذاری از ژوراسیک تا میوسن بطور نسبتاً مداوم در آن صورت گرفته است. منطقه مورد مطالعه در ارتفاعات چشمه گیلاس در 50 کیلومتری شمال باختری مشهد واقع شده است. هدف از انجام این مطالعه تشخیص رخساره های سنگی مختلف و در نهایت تفسیر تاریخچه رسوبگداری سازند شوریجه در این ناحیه می باشد.
   سازند شوریجه با سن نئوکومین (Kalantari 1969) در این منطقه دارای 490 متر ضخامت بوده که به طور هم شیب بر روی سازند مزدوران (با سن زوراسیک فوقانی) و نیز هم شیب در زیر سازند تیرگان (با سن آپسین) قرار دارد. این سازند بیشتر از رخساره های سیلیسی آواری قرمز رنگ، به ویزه سنگهای دانه ریز تا متوسط (شیل ها و ماسه سنگها) تشکیل شده که در محیط های رودخانه ای برجای گذاشته شده اند. رخساره های سنگی کربناته (لجن های میکرایتی و دولومیت) و تبخیری (گچ) این سازند نیز مؤید شرایط رسوبگذاری در محیط بسته (به گمان دریاچه ای) در شرایط آب و هوای گرم و خشک تا نیمه خشک می باشد.