بررسی رسوب های پالئوزوییک باذیی در حوضه زاگرس و معرفی سازند زاگین در کوه فراقون

بررسی رسوب های پالئوزوییک باذیی در حوضه زاگرس و معرفی سازند زاگین در کوه فراقون، دکتر محمد قویدل سیوکی:
   چکیده:
   ناحیه مورد بررسی در تنگ زاکین در کوه فراقون و در فاصله 80 کیلومتری شمال بندرعباس جای دارد. رسوبهای پالئوزوییک بالایی در این ناحیه 340 متر ستبرا، دارد که به طور عمده از ماسه سنگ و شیل تشکیل شده است. این ستبرا از رسوب های پالئوزوییک در گذشته سازند فراقون نام گذاری شده و به سبب فقدان میکرو و ماکروفسیل جانوری بر مبنای موقیعت چینه شناسی به پرمین زیرین نسبت داده شده است (
Szabo and Kheradpir 1978). بررسی های پالینولوژیکی نگارنده در دو دهه گذشته بر روی سازند فراقون منجر به شناسایی تعداد زیادی گونه پالینومرف شد که با استفاده از این میکروفسیل ها (میوسپورها و آکریتارش ها) سن نسبی آن روشن گردید. این بررسی ها نشان داد که ستبرای عمده سازند فراقون به دوره دونین و جزء ناچیزی از این سازند به پرمین زیرین ارتباط دارد. در این مقاله سازند فراقون به دو سازند جدید تقسیم شده است، بدین معنی که برای ستبرای رسوبهای دونین نام سازند زاکین و برای لایه های مربوط به پرمین زیرین نام سازند فراقون در نظر گرفته شده است. نام سازند زاکین از روستایی به همین نام در دامنه جنوبی کوه فراقون انتخاب گردید. این سازند در محل برش نمونه 285 متر ستبرا دارد که از ماسه سنگ و شیل همراه با چند افق دولومیت تشکیل شده است. سازند زاکین بین دو ناپیوستگی فرسایشی، محدود شده و بطور هم شیب روی سازند سرچاهان در پایین و سازند فراقون در بالا قرار می گیرد.
   در جمع یکصد نمونه از سازند زاکین انتخاب ودر آزمایشگاه پالینولوژی اکتشاف وزارت نفت تجزیه شیمیایی و اسلایدهای میکروسکپی آنها مورد مطالعه قرار گرفت.
   بر روی هم 63 گونه پالینومرف در این بررسی شناسایی گردید که بر اساس انتشار چینه شناسی آنها به پنج بیوزون تقسیم شد. بیوزون های
I و II در ستبرای 96 متر از سازند زاکین قرار دارد و سن دونین زیرین را برای این ستبرا از سازند پیشنهاد می کنند. این بخش از سازند زاکین از نظر سنگ شناسی و دیرینه شناسی معادل سازند تاویل در عربستان سعودی است. بیوزون های III و IV در ستبرای 154 متر از سازند زاکین وجود دارند که سن دونین میانی دارد. این ستبرا از سازند زاکین هم ارز سازند جوف در عربستان سعودی می باشد. بیوزون V در ستبرای 5/25 متر از این سازند ظاهر و سن نسبی دونین بالایی (فراسنین) را برای این بخش از سازند زاکین پیشنهاد می کند که هم ارز سازند جبه در عربستان سعودی است.