مرز دونین- کربنیفر در ازبک کوه بر اساس مطالعه کنودونت های آن

مرز دونین- کربنیفر در ازبک کوه بر اساس مطالعه کنودونت های آن

دکتر علیرضا عاشوری:
   چکیده:

   کنودونت های برش الگوی سازند شیشتو در ازبک کوه به منظور تعیین مرز دونین- کربونیفر مطالعه و بررسی شده است. بر اساس آخرین مطالعاتی که در این ناحیه صورت گرفته، مرز دونین- کربونیفر در توالی یی به ستبرای بحدود 12 متر پیشنهاد شده است. پژوهش حاضر، ستبرای توالی دربرگیرنده مرز دونین- کربونیفر را به حدود 4 متر تقلیل داده است. فون کنودونتی بدست آمده بویژه در کربونیفر زیرین (تورنیزین) قابل توجه است. با بررسی این مجموعه کنودونتی می توان حداقل دو زون کنودونتی در تورنیزین معرفی نمود. برخی از جنس ها و نمونه های کنودونتی برای نخستین بار در ایران معرفی می شوند.