استفاده از نسبتهای Ce/Yb, Rb/ Sr, Sm/ Eu ,و Rb-F به منظور تشخیص و تفکیک گرانیت های که دارای پتانسیل قلع هستند

استفاده از نسبتهای Ce/Yb, Rb/ Sr, Sm/ EuRb-F به منظور تشخیص و تفکیک گرانیت های که دارای پتانسیل قلع هستند

 دکتر محمد حسن کریم پور:
   چکیده:
   گرانودیوریت ها و گرانیت های مشهد بر اساس سن وترکیب به سه گروه: (1) گرانودیوریت و کوارتز- مونزودیوریت های ده نو- وکیل آباد- کوهسنگی و (2) گرانیت سنگ بست و (3) بیوتیت- مسکویت گرانیت و پگماتیت های خلج- قشلاق تقسیم می شوند، تمامی این مجموعه به گرانیت های سری تعلق دارند. توده های قدیمتر در محدوده حد واسط و توده های جوانتر اسیدی اند. طیف تفریقی در توده های قدیمی محدوده ده نو- وکیل آباد- کوهسنگی به خوبی مشاهده می شود.
   با بررسی و مقایسه عناصر جزیی و کمیاب سنگ منشاء کانسارهای قلع، مولیبدن و مس پورفیری دنیا نمودارهایی بر اساس اندیس رنگ و نسبت (
Ce/Yb, Rb/Sr) و (Sr87 /Sr86) اولیه تهیه گردیده است. از این نمودارها در مراحل اولیه اکتشاف به منظور تشخیص و تعیین پتانسیل کانی سازی توده های نفوذی اسید- حد واسط برای کانی سازی Cu,Sn و یا Mo پورفیری می توان استفاده نمود:
   با مقایسه ترکیب عناصر جزیی و کمیاب گرانیت و گرانودیوریت های مشهد با گرانیت های قلع دار چهار نمودار مهم به دست آمده که از آنها جهت تشخیص گرانیت های
Aحاوی قلع در اکتشاف می توان کمک گرفت. مهمترین آن نمودار نسبت Sm/Eu است، دومی نمودار F به Rb و نمودار سوم Rb,Ba+Sr,F می باشد.