بررسی یخچال طبیعی علم چال با استفاده از تصاویر ماهواره­ای

 

بررسی یخچال طبیعی علم چال با استفاده از تصاویر ماهواره­ای

نوشته: محمد جواد ولدان زوج* ، یوسف رضائی* ، فریبرز وزیری *و محمد رضا مباشری*

چکیده

         با توجه به اینکه  مقدار قابل توجهی از آب شیرین ایران از منابع یخچال­ها و برف­چال‌های طبیعی تأمین می‌شوند، بنابراین مطالعه و حفاظت از این منابع ضروری به نظر می‌رسد. این مطالعه شامل برآورد پارامترهای مختلف یخچالی نظیر بیشترین و کمترین ارتفاع، مساحت و محیط، موقعیت خط برف و... است. با توجه به مشکلات مطالعه مستقیم این مناطق از نظرهزینه و سختی کار، استفاده از فناوری سنجش از دور جهت مطالعه و بررسی آنها بسیار کارا  و مفید است. استفاده از الگوریتم‌های مختلف سنجش از دور ماهواره­ای برای آشکارسازی مناطق یخچالی و همچنین محاسبه پارامترهای مهم یخچالی از این جمله‌اند.

برای رسیدن به این هدف، باید قابلیت تصاویر ماهواره­ای از نظر قدرت تفکیک مکانی، طیفی و رادیومتری برای مطالعه دقیق یخچال­های طبیعی ایران را بررسی و ارزیابی کرد.

در این تحقیق، به منظور بررسی یخچال طبیعی علم چال، تصاویر ماهواره­ای با قدرت تفکیک مختلف بررسی شدند و پارامترهای یخچالی به کمک تصاویر ماهواره­ای انتخاب شده مطالعه و شناسایی شدند تا تصاویر ماهواره­ای بهینه که برآورد کننده دقت مطالعات یخچال­های طبیعی ایران باشند، مشخص شوند. همچنین قابلیت­های مدل ارتفاعی رقومی(DEM)  در ترکیب با تصاویر ماهواره­ای به­منظور استخراج پارامترهای هندسی یخچال از قبیل وضعیت توپوگرافی کاسه یخگیر، ارتفاع حد بالا و پایین کاسه یخگیر، وضعیت توپوگرافی منطقه و حوضه آبریز و... مورد ارزیابی قرار گرفت. 

کلید واژه‌ها: یخچال طبیعی، سنجش از دور، طبقه‌بندی، تفسیر

تاریخ دریافت:08/05/1385

تاریخ پذیرش:17/04/1386

*دانشگاه مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران