زیست­چینه‌نگاری سازند شیرگشت در کوه‌های کلمرد واقع در جنوب باختری طبس بر اساس کنودونت‌ها

 

زیست­چینه‌نگاری سازند شیرگشت در کوه‌های کلمرد واقع در جنوب باختری طبس بر اساس کنودونت‌ها

نوشته: عباس قادری*، سید علی آقانباتی** ، بهاءالدین حمدی**، عبدالله سعیدی**

چکیده

       به منظور انجام مطالعات زیست‌چینه‌نگاری سازند شیرگشت در فرازمین کلمرد (Kalmard Horst) بر اساس کنودونت‌ها، برش چینه­شناسی میوگــدار (میان­گدار) در جنوب باختری طبس انتخاب شد. سازند شیرگشت در این برش عمدتاً از واحدهای سنگی آواری تشکیل شده و به صورت دگرشیب بر روی واحدهای سنگی سازند کلمرد منتسب به پرکامبرین قرار گرفته است و خود نیز توسط واحدهای سنگی سازند گچال به سن کربنیفر پوشیده می­شود.

پس از مطالعات صحرایی و برداشت ستون چینه­شناسی برش فوق، 35 نمونه از واحدهای سنگی مناسب سازندهای شیرگشت و گچال انتخاب و مطالعه شد. مطالعه کنودونت‌های سازند شیرگشت در این برش حاکی از سن اردوویسین پیشین (Tremadocian - Arenigian) برای این سازند است. سه زیست‌زون تجمعی کنودونتی (Conodont Assemblage zone) در واحدهای اردوویسین پیشین این برش شناسایی شد که معادل زون‌های Cordylodus  spp. ، Deltifer  و Proteus  هستند.

زیست‌زون‌های تشخیص داده شده عبارت­اند از:

1- Oneotodus - Drepanodus Assemblage zone

2- Acodus deltatus - Protopanderodus Assemblage zone

3- Acodus - Oistodus Assemblage zone

کلید واژه­ها: سازند شیرگشت، طبس، فرازمین کلمرد، برش میوگدار، زیست چینه نگاری، کنودونت، اردوویسین پیشین، ترمادوسین ـ آرنیگین

* دانشگاه فردوسی مشهد ـ قطب فسیل شناسی، مشهد، ایران

** پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

تاریخ دریافت: 27/06 /1386

تاریخ پذیرش: 25/10/1386