جوابیه نقد و بررسی مقاله ، تفسیر محیط رسوبی سازند کشف رود (باژوسین بالایی – باتونین زیرین) بر مبنای ایکنوفسیل‌ها در شمال خاور ایران

جوابیه نقد و بررسی مقاله "تفسیر محیط رسوبی سازند کشف رود (باژوسین بالایی – باتونین زیرین) بر مبنای ایکنوفسیل‌ها در شمال خاور ایران"

نوشته: مهدی رضا پورسلطانی*  ، رضا موسوی حرمی**  و    یعقوب لاسمی***

*گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد؛  **گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد؛  ***گروه زمین شناسی، دانشگاه تربیت معلم تهران

با تشکر از آقای دکتر عباسی که با دقت تمام مقاله مذکور را مورد مطالعه و بررسی قرار داده‌اند. با عنایت به اینکه هیچ مبحث علمی خالی از اشکال نبوده و نقدهای غیرمغرضانه باعث سازندگی بهتر و بیشتر و همچنین رفع اشکالات و ابهامات موجود در آن می‌گردد، لذا نقد ایراد شده جای بسی تقدیر و تشکر دارد. اما به دلیل اینکه خوانندگان محترم این مقاله با نکات مبهم روبرو نشوند، لازم دانستیم پرسش‌های ایراد شده را به‌طور مستند و با ارائه دلایل نسبتاً کافی پاسخ دهیم. امیدواریم قانع کننده باشد و گرنه مشتاق ارشادات اهل علم و قلم خواهیم بود.