داده‌های مقدماتی از حفاری‌های دیرینه لرزه‌شناسی بر روی گسل آستانه

 

داده‌های مقدماتی از حفاری‌های دیرینه لرزه‌شناسی  بر روی گسل آستانه

نوشته:محمد علی شکری*،منوچهر قرشی**,*،حمید نظری***,**،رضا سلامتی***،مرتضی طالبیان***,**، ژان فرانسوا ریتز****، حسین محمدخانی***، مجید شاه پسندزاده*****

چکیده

گسل آستانه با درازای بیش از 75 کیلومتر در شمال باختری دامغان قرار دارد. مطالعات ریخت‌زمین‌ساختی در راستای آن نشان می‌دهد که رسوبات کواترنری به‌طور آشکار و به‌صورت چپ بر توسط گسل بریده شده‌اند، که خود دلیلی بر فعال بودن آن است. قرارگیری گسل آستانه در محدوده لرزه‌ای، زمین‌لرزه تاریخی کومس با بزرگی Ms=7.9 ( (Ambraseys & Melville, 1982و همچنین نزدیکی آن با شهر دامغان که بیشترین کشته (بیش از 45000 نفر) را در اثر زمین‌لرزه کومس داشته، انجام پژوهش‌هایی را برای شناسایی گذشته لرزه‌ای گسل آستانه ایجاب می‌نماید. در این نوشتار، گزارشی از شناسایی 4 تا 5 رخداد زمین‌لرزه‌ای کهن، با انجام پژوهش‌های دیرینه لرزه‌شناسی  بر روی گسل آستانه ارائه شده است.

کلید واژهها: دیرینه لرزه‌شناسی، زمین‌لرزه تاریخی، ریخت‌زمین‌ساخت، رخداد کهن، دامغان

*دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

**پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی واکتشافات معدنی کشور- تهران ، ایران

***سازمان زمین‌شناسی واکتشافات معدنی کشور، تهران ، ایران

****آزمایشگاه علوم زمین مونت‌پلیه، دانشگاه مونت‌پلیهII، مونت پلیه، فرانسه

*****پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران ، ایران

تاریخ دریافت: 4 0 / 10 / 86 13

تاریخ پذیرش: 13 / 11 / 1386