برآورد رابطه بسامد ضریب کیفیت امواج برشی در دشت لرستان با استفاده از شتابنگاشت‌های زلزله درب آستانه(۲۰۰۶)

برآورد رابطه بسامد ضریب کیفیت امواج برشی در دشت لرستان با استفاده از شتابنگاشت‌های زلزله درب آستانه(2006)

نوشته: حبیب رحیمی* و حسین حمزه‌لو*

چکیده

     تضعیف انرژی امواج لرزهای بر اثر دو سازوکار پراکندگی و ذاتی ایجاد و مطالعه می‌شود ودر نتیجه تضعیف کلی انرژی امواج لرزه­ای، مجموعی از دو نوع تضعیف انرژی امواج در زمین است که از رابطه Q-1s,i + Q-1s,Sc= Q-1s  پیروی می‌کند که در آن Q-1s,Sc پراکندگی امواج لرزهای در درون زمین است. در این بخش انرژی از کل میدان موج حذف نمی‌شود و فقط انرژی از امواج مستقیم به انتهای رکورد (امواج کدا) شیفت داده می‌شود و  برعکس در تضعیف ذاتی(Q-1s,i) با استفاده از سازوکار‌های مختلف از جملهrelaxation گرمایی، گرانروی، اصطکاک انرژی نوسانی تبدیل به انرژی گرمایی می‌شود. در این مطالعه تضعیف انرژی امواج لرزه­ای از محتوای بسامد امواج برشی شتابنگاشت‌های حاصل از پیش‌لرزه، لرزه اصلی و پس‌لرزه زمین‌لرزه سیلاخور (2006)، با استفاده از روش افت طیفی به‌دست آمد که وابستگی بسامد ضریب کیفیت امواج برشی از رابطه  (109+-6)ƒ(0.5+-0.08)=Qs  پیروی می‌کند که مقدار ضریب کیفیت امواج برشی از 156 درباند بسامد 2-1 تا  592 در باند بسامد 32- 16  سیر افزایشی نشان می‌دهد.

با توجه به لرزه‌خیزی زیاد زاگرس و دشت سیلاخور مقادیرQ0 به‌دست آمده برای منطقه مورد مطالعه با زمین‌ساخت فعال و لرزه‌زایی منطقه تطابق خوبی نشان می‌دهد که در این مطالعه، نتایج حاصل با نتایج به‌دست آمده از دیگر مطالعات ایران و جهان مقایسه شده است و همبستگی مناسبی با نتایج مناطق مشابه از نظر زمین‌ساختی و لرزه‌خیزی نشان می­دهد.

کلید‌واژه‌ها: ضریب کیفیت امواج برشی، روش افت طیفی ، زمین‌لرزه درب آستانه.

*پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی ومهندسی زلزله، تهران، ایران

تاریخ دریافت: 25/05/1385

تاریخ پذیرش: 04/12/1386