اولین مطالعه بریوزوئرهای سازند جیرود در البرز مرکزی

اولین مطالعه بریوزوئرهای سازند جیرود در البرز مرکزی

نوشته:‌مهین محمدی*، آندری ارنست**  و  مهدی یزدی*

چکیده

      در مطالعه سازند جیرود(دونین بالایی) در البرز مرکزی دو گونه از بریوزوئرها بررسی شده است. سازند جیرود با ستبرای حدود 340 متر و تناوبی از رخساره‌های سیلیسی آواری و سنگ آهک و1-2 واحد گدازه آندزیتی، رخنمون‌های مناسبی در البرز مرکزی دارد. این مطالعه در مقطع تیپ سازند جیرود در دره جیرود و دو دره لالون و زایگون در نزدیکی آن در شمال تهران انجام شده است(شکل 1). در بعضی از لایه‌های آهکی، گونه‌های بریوزوئرهای فامنین یافت شده است. گونه Trepostome Schulgina mutabilis Troizkaya, 1975  اولین بار در لایه‌های دونین بالایی قزاقستان یافت شده است. گونه‌ای از جنیس  آسکورپا (Ascopora .sp) اولین  گونه شناخته شده از جنس قبلی از habdomesine genus Ascopora Trautschold, 1876 است. این تحقیق اولین مطالعه بریوزوئرهای سازند جیرود در البرز مرکزی است.

کلید واژه‌ها: دونین، بریوزوئرها، سازند جیرود، دیرینه زیست جغرافیا.

*دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

**دانشگاه کیل، کیل، آلمان

تاریخ دریافت:07/02/1387

تاریخ پذیرش:29/04/1387