نقش روز‌ن‌داران کوچک تک‌ردیفی در تعیین سن توالی‌های کربناتی پرمین در ایران

 

نقش روز‌ن‌داران کوچک تک‌ردیفی در تعیین سن توالی‌های کربناتی پرمین در ایران

 

نوشته: رحیم شعبانیان* و دانیل واچارد**

چکیده

         نهشته‌های آهکی پرمین در نقاط مختلف ایران، دارای رخنمون بوده و براساس محتوی فسیلی روزن‌داران، سن این توالی‌ها بولورین؟، کوبرگاندین تا دوراشامین است. این رسوبات دریایی در بیشتر نقاط ایران غنی از فوزولینیده، روزن‌داران کوچک غیر فوزولینیدی و جلبک بوده و تعیین سن، زون‌بندی‌زیستی و تبیین الگوهای دیرینه‌جغرافیایی و دیرینه‌ بوم‌شناسی زمین‌های پرمین به طور اساسی بر مبنای فوزولینیدها استوار است. توالی‌های آهکی پرمین در شمال باختر و شمال ایران بنا به دلایل چندی فقیر از روزن‌داران فوزولینیدی بوده و تعیین سن توالی‌ها و همبستگی بین آنها، بویژه برای توالی‌های پرمین پسین بر مبنای روزن‌داران کوچک و درشت‌فسیل‌ها انجام می‌گیرد.

روزن‌داران تک‌ردیفی نقش مهمی در ایجاد سنگ‌های آهکی داشته و در نتیجه با معرفی جنس‌ها و اجتماعات شاخص، از این گروه می‌توان در تعیین سن توالی‌های در‌یایی و تعیین همبستگی توالی‌های پرمین در مقیاس ناحیه‌ای و محلی استفاده کرد. هدف این مقاله، معرفی مهم‌ترین شکل‌های روزن‌داران تک ردیفی و تجمعات آنها در توالی‌های پرمین میانی و پسین البرز و آذربایجان به منظور معرفی یک مدل تعیین سن و همبستگی برای نهشته‌های پرمین در بخش‌های مختلف ایران است.

 

کلید‌واژه‌ها: روزن‌داران تک‌ردیفی، تعیین سن، تطابق، پرمین، ایران

 

*دانشگاه پیام نور واحد تبریز، تبریز، ایران

**دانشگاه لیل، فرانسه

 

تاریخ دریافت: 06/10/1385

تاریخ پذیرش: 13/04/1386