مطالعه امکان­پذیری افزایش راندمان جداکننده الکتریکی نیمه­صنعتی برای فرآوری کانه تیتانیم کهنوج

  مطالعه امکان­پذیری افزایش راندمان جداکننده الکتریکی نیمه­صنعتی برای فرآوری کانه تیتانیم کهنوج

نوشته: سید محمَد جواد کلینی*، محمود عبداللهی* و  مهدی نصرآبادی*

چکیده

      در این مقاله نتایج مطالعه افزایش راندمان (کارایی عملیاتی) جداکننده الکتریکی غلتکی واحد نیمه­صنعتی تیتانیم کهنوج با بهینه­سازی پارامترهای مؤثر بر کارایی عملیاتی ارائه شده است. در این راستا پس از انجام مطالعات در مورد جداکننده مذکور و پارامترهای مؤثر در کارایی عملیاتی جداکننده الکتریکی، پارامترهای قابل تغییر یعنی شدت ولتاژ کرونا، دمای مواد ورودی، دانه­بندی مواد ورودی، سرعت غلتک‌ها، موقعیت الکترودهای کرونا و موقعیت تقسیم‌کن‌ها تنظیم و بهینه شد. برای این منظور، پارامترها دسته­بندی و سپس طراحی آزمایشها با روش تاگوچی انجام شد. آزمایشهای مربوط به پارامترهای مذکور به استثنای دانه‌بندی مواد ورودی در مقیاس نیمه­صنعتی صورت گرفت و آزمایش‌های مربوط به دانه­بندی در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. مقادیر بهینه پارامترهای شدت ولتاژ کرونا، دمای مواد ورودی، سرعت غلتک‌ها به ترتیب 22 کیلوولت، 109 درجه سانتی‌گراد، 154 دور در دقیقه و همچنین موقعیت الکترودهای کرونا 10 سانتی‌متر و موقعیت تقسیم­کن اول، دوم و سوم به ترتیب 6، 8 و 10 سانتی‌متر به‌دست آمد. در این شرایط کارایی عملیــــــــــاتی از مقدار 9/35% به 1/46% افزایش یافت. همچنین کارایی عملیاتی جداکننده الکتریکی در مقیاس آزمایشگاهی با d80 مواد ورودی 259 میکرون، دارای بیشترین مقدار و برابر 0/46% حاصل شد.

کلید واژه‌ها: راندمان، کارایی جدایش، جداکننده الکتریکی، واحد نیمه­صنعتی، تیتانیم، کهنوج

تاریخ دریافت: 30/09/1384

تاریخ پذیرش: 06/08/1385

* گروه فرآوری مواد معدنی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران