معرفی زیست‌زون‌های کالپیونلید در مرز ژوراسیک-کرتاسه در برش شال (جنوب خاور خلخال)

  معرفی زیست‌زون‌های کالپیونلید در مرز ژوراسیک-کرتاسه در برش شال

 (جنوب خاور خلخال)

نوشته: رقیه عظیمی *، کاظم سید امامی * و  عباس صادقی ** 

   چکیده  

 در ناحیه  شال، زون‌بندی‌زیستی  کالپیونلیدها در دو  سازند شال  و کلور بر  اساس  زون‌بندی زیستی استاندارد(Allemann et al.( 1971 صورت گرفته است. در این مطالعه، 14گونه کالپیونلید در قالب7 جنس، به‌صورت 5 زیست‌زون  متعلق به زمان‌های تیتونین تا هوتریوین معرفی شده است که زیست‌زون1 مربوط به سازند شــــــــال و زیست‌زون‌های2تا 5 به سازندکلـــــور تعـــلق دارد:   1- Crassicollaria intermedia Taxon Range Zone در تیتــونین پایانی،  2- Calpionella alpina Acme Zone در بریازین آغــــازین،  3-Calpionellopsis simplex - Calpionellites darderi Interval Zone  در بــــــریــــــازیـــــن پایانی- والانــــژینین آغـــازین،  4- Calpionellites darderi - Tintinopsella longa Interval Zone  در والانــــــژینین و  5-Tintinopsella longa - Tintinopsella carpathica Interval Zone   در ردیف رسوبی متعلق به والانژینین پایانی- هوتریوین معرفی شده است.همچنین،زیست‌زون 2 به دو زیرزون Calpionella alpina و Calpionella elliptica  و زیست زون 3 به دو زیرزونCalpionellopsis simplex  و Calpionellopsis oblonga  تقسیم شده است. در نهایت مرز ژوراسیک-کرتاسه بر اساس مطالعه کالپیونلیدها، در قاعده زیست‌زون2(زیست‌زون کالپیونلا آلپینا)تعییــــــن شـــده است که کم و بیش منطبق بر مرز سازندهای شال و کلور است.

 کلید واژه‌ها:کالپیونلید، زون‌بندی زیستی، مرز ژوراسیک-کرتاسه، شال، خلخال، ایران.

*گروه معدن، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

** گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

تاریخ دریافت:31/04/1385

 تاریخ پذیرش: 18/11/1385