تعیین شرایط دما و فشار کمپلکس دگرگونی ماه‌نشان، شمال باختر ایران

  تعیین  شرایط دما و فشار کمپلکس دگرگونی ماه‌نشان، شمال باختر ایران

نوشته: عادل ساکی * و**، محسن مؤذن **، منصور مجتهدی**، رولند اوبرهانسلی***

چکیده

    کمپلکس ماه‌نشان در شمال‌باختر ایران تحت تأثیر دگرگونی  ناحیه‌ای و همبری قرار گرفته است.  ریز ساخت‌ها،  سیماهای سنگ‌نگاری و روابط صحرایی نشان می‌دهد که کمپلکس دگرگونی ماه‌نشان،  چهار فاز دگرگونیM1  تاM4  و دست‌کم دو فاز( D1و D2) دگرشکلی را تجربه کرده است. دگرگونی فازM1  تحت تأثیر دگرگونی فاز  M2 قرار گرفته است. دگرگونی مرحله دوم به‌وسیله جهت‌گیری ترجیهی کانی‌ها  (تشکیل شیستوارگی (S2 و توسعه مجموعه کانی‌های اوج دگرگونی مشخص  می شود. این فاز دگرگونی، همزمان با فاز دگرشکلی D2 بوده است.  دگرگونی فاز سوم  (M3)یک دگرگونی همبری و دگرگونی((M4 به صورت دگرگونی پس‌رونده است.  مجموعه کانی‌های اوج دگرگونی M2 عبارت است از مسکوویت، بیوتیت، گارنت، استارولیت،  آندالوزیت و سیلیمانیت. فشار و دمای دگرگونی کمپلکس ماه‌نشان به منظور تعیین گرادیان زمین‌گرمایی پوسته و نوع دگرگونی با استفاده از روش‌های تعادل‌های فازی چندگانه، دماسنج‌های تبادل کاتیونی و واکنش‌های انتقالی محض، مشخص شده است. دما و فشار دگرگونی M1 به ترتیب  420تا 450 درجه سانتی‌گراد و 3 تا 4 کیلوبار است. دگرگونی M2 (اوج دگرگونی) دمای 600 تا 620 درجه سانتی‌گراد و فشار 5 تا 7 کیلوبار را نشان می‌دهد. همچنین دما و فشار برای دگرگونی M3 (دگرگونی همبــــــری) به ترتیب520  تا 560  درجه و2 تا 5/3 کیـــــلوبار است. گرادیان گرمایی محاسبه شــــــــده برای اوج دگرگونی ° C km-1 25-28.5 است که  با دگرگونی نوع  بارووین سازگاری دارد. جایگاه زمین‌ساختی دگرگونی مرتبط با پوسته قاره‌ای وکمان است.

کلید واژه‌ها:زمین‌دما- فشار‌سنجی (ژئوترموبارومتری)، کمپلکس ماه‌نشان ، گرادیان گرمایی، واکنش‌های تبادل کاتیونی، سنگ‌های رسی دگرگون شده 

تاریخ دریافت: 25/10/1385

تاریخ پذیرش: 29/09/1386

* گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران

 **  گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 ***موئسسه تحقیقاتی علوم زمین، دانشگاه پتسدام، آلمان