مطالعه زیست‌چینه‌شناسی سازند میلا در برش شهمیرزاد با نگرشی ویژه به کنودونت‌های آن

   

مطالعه زیست‌چینه‌شناسی سازند میلا در برش شهمیرزاد با نگرشی ویژه به کنودونت‌های آن

          نوشته: لیلا فضلی* و  بهاءالدین حمدی**

 چکیده             

       سازند میلا در برش شهمیرزاد به سن اواخر کامبرین پیشین تا اردوویسین پیشین  برونزد دارد. این سازند شامل 5 پاره سازند است که شماری چند از زیست‌زون‌های کنودونتی در این برش تشخیص داده شده است . افزون بر آن برخی از پیکرفسیل‌ها و اثرفسیل‌ها نیز از پاره سازند‌های دوم تا پنجم به‌دست آمده است .

پاره سازند اول شامل دولومیت‌های استروماتولیتی بوده و یک دیرینه خاک در بخش میانی آن جای دارد.

پاره سازند دوم آهکی بوده و حاوی چندین لایه ریخت‌نمای نمک (Saltpseudomorph) است. این لایه‌ها فاقد عناصر کنودونتی هستند در حالی‌که نمونه‌هایی از تریلوبیت‌ها و اثرفسیل‌های مانند Rusophycus isp.   (اثر استراحت تریلوبیت) و Cruzianan isp.   (اثر حرکت تریلوبیت) جمع آوری و مطالعه شدند . اثرفسیل‌های یاد شده که از نظر ژرفاسنجی و محیط رسوبی در اثر رخساره کریوزیانا(Cruziana inchnofacies) جای دارد، گویای محیط‌های کم‌ژرفای دریاست . ائوکرینوییدها(Eocrinoids) نیز گواه همین حقیقت هستند. لایه‌های توفانی (Strom beds) و همچنین هیولیتید‌های  (Hyolithids) جهت‌دار در سطوح لایه‌ها ، نشان‌دهنده شدت درجه آشفتگی آب در محیط رسوبی بوده است.

زیست زون‌های کنودونتی از پاره سازندهای سوم تا پنجم به‌دست آمده است.

کلید‌واژه‌ها : زیست‌چینه‌شناسی، زیست‌زون، کنودونت، سازند میلا، شهمیرزاد .

* دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، تهران، ایران

** دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

تاریخ دریافت:08/03/1385

تاریخ پذیرش:15/05/1386