نو زمین‌ساخت سپیدرود و دشت گیلان

  نو زمین‌ساخت سپیدرود و دشت گیلان

نوشته: بهارک وحدتی دانشمند*، محمدرضا قاسمی**، منوچهر قرشی***،  نگار حقی‌پور****

چکیده

      بر اساس  نقشه‌های تاریخی IRAN & TURAN (1872)، تغییر دهانه خروجی سپیدرود در دریای کاسپین از دستک به کیاشهر در طی سالهای نه‌چندان گذشته انجام گرفته است. اگرچه مهاجرت جانبی گسترده رودخانه‌های مآندری در دلتا دور از انتظار نیست و نوسانهای تراز دریای کاسپین در تغییر سطح اساس این رود نقش مهمی داشته است، اما انحراف سپیدرود و تشکیل خم بزرگ آن بین کوچصفهان و آستانه به احتمال در ارتباط با فعالیت ساختارهای پنهان منطقه است. در این پژوهش سعی شده است با بررسی الگوی حوضه آبریز منطقه و با استفاده از شاخصهای ‌ریخت‌- زمین‌ساختی به تأثیر فعالیت گسل کاسپین (خزر) به عنوان مرز جلگه کاسپین و کوههای البرز بر الگوی رودهای منطقه و بررسی گسلهای مرز پیشانی کوهستان پرداخته شود.

کلید واژه‌ها: نوزمین‌ساخت، رودخانه سپیدرود، دشت گیلان، دریای کاسپین، شاخصهای ‌ریخت‌- زمین‌ساختی.

* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران،‌ ایران

** پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین‌شناسی  و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

*** دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران،‌ایران

**** سازمان زمین‌شناسی و  اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

تاریخ دریافت: 13/06/1385

تاریخ پذیرش: 19/07/1385