هم‌ارزی ردیفهای سنگی و زیستی کامپانین–ماستریشتین در دو حوضه کپه‌داغ و ایران مرکزی

  هم‌ارزی ردیفهای سنگی و زیستی کامپانین–ماستریشتین در دو حوضه کپه‌داغ و ایران مرکزی

نوشته: لیدابخشنده* ، سیدعلی آقانباتی**  و طیبه محتاط**

چکیده

     در این مطالعه سازند آب تلخ (برش مزدوران)که در کپه داغ برونزد دارد مورد مطالعه قرار گرفته است.  قاعده مارنی این سازند روی سنگ‌آهک  سازند آب‌دراز قرار دارد و لایه‌های بالایی آن به سن ماستریشتین پسین با رسوبات ماسه‌ای سازند نیزار  به صورت تدریجی پوشیده شده است.  

سازند آب تلخ به دلایل گوناگون، بخصوص ویژگیهای سنگی و زیستی، به خوبی قابل مقایسه با واحد مارنهای اکینید‌دار ایران مرکزی است. شباهتهای یاد شده سبب شد که این واحدها را در برش مزدوران (کپه داغ) و برش بهارستان (اصفهان) مقایسه کنیم. با مطالعه 100 نمونه از این دو برش، به شباهتهای دیرین‌شناسی و سنگی زیادی دست یافتیم که شواهد محیطی و دیرینه‌بوم‌شناختی این شباهت را تأیید می‌کند.

 این دستاورد، می‌تواند بیانگر پیوند نزدیک دو حوضه کپه داغ و ایران مرکزی باشد. شواهد فسیلی که در این دو برش یافت شده است عبارتند از :

Globotruncana ventricosa (White), Globotruncanita elevata (Brotzen

Globotruncana arca (Cushman), Globotruncanita stuartiformis (Dalbiez

Globotruncana bulloides Volger, Globotruncana lapparenti Brotzen

(Globotruncanita calcarata (Cushman), Globotruncana linneiana (d' Orbigny

کلید واژه‌ها:سازند آب تلخ، واحد مارنهای اکینیددار، ایران مرکزی، کپه داغ، کامپانین، ماستریشتین

*  پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

** سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران،‌ ایران

تاریخ دریافت: 08/05/1385

تاریخ پذیرش: 06/08/1385