زیست‌چینه‌شناسی سازند نیزار بر پایه نانوپلانکتونهای آهکی در برش الگو واقع در تنگ نیزار

  زیست‌چینه‌شناسی سازند نیزار بر پایه نانوپلانکتونهای آهکی در برش الگو واقع در تنگ نیزار

نوشته: فاطمه هادوی*  و   اکرم پوراسماعیل*

چکیده

         با توجه به فراوانی نسبی و محدوده چینه‌شناسی کوتاه و گسترش جغرافیایی وسیع نانوفسیلهای آهکی، این گروه از فسیلها ابزار بسیار مناسبی برای زیرتقسیم‌بندی زیست‌چینه‌شناختی، بویژه در کرتاسه پسین هستند. بدین سبب و به علت نبود مطالعات دقیق فسیل‌شناسی، نانوپلانکتونهای آهکی در برش الگوی سازند نیزار مورد مطالعه قرار گرفته است. سنگ‌شناسی سازند شامل ماسه‌سنگهای ستبر لایه گلوکونیتی، شیل  و یک لایه سنگ آهک ماسه‌ای در بخش بالایی است.

بر مبنای مطالعات انجام شده، 22 جنس و42 گونه نانوفسیل در برش الگو شناسایی و عکسبرداری گردید.

با توجه به گسترش چینه‌شناسی نانوپلانکتونهای آهکی، بازه زمانی برش مورد مطالعه، با زونهای CC25  وCC26  از زون‌بنـــــــــــدی Sissingh (1977)  و زیرزونهای CC25c وCC26a و CC26b از زون‌بندی Perch – Nielsen(1985a) همخوانی دارد. بر مبنای زیست‌زونهای مشخص شده، سن سازند نیزار در محل برش الگو ماستریشتین پسین پیشنهاد می­گردد.

کلید واژه‌ها: زیست‌چینه‌شناسی، سازند نیزار، برش الگو، تنگ نیزار، نانوپلانکتونهای آهکی

*گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

تاریخ دریافت: 04/02/1385

تاریخ پذیرش: 15/08/1385