پرعیار سازی کانسار آنتیموان لخشک با استفاده از روش فلوتاسیون

پرعیار سازی کانسار آنتیموان لخشک با استفاده از روش فلوتاسیون

نوشته: محمود عبداللهی*، علیرضا رئیسی** و حجت نادری‌‌‌*

چکیده

     این تحقیق به منظور بررسی امکان پرعیار سازی کانسار آنتیموان لخشک با استفاده از روش فلوتاسیون انجام شده است. عیار آنتیموان در نمونه 23/17 درصد است. مهم‌ترین کانیهای موجود در نمونه، استیبنیت، کوارتز و پیریت و درجه آزادی ذرات استیبنیت 210 میکرون است.

برای فرآوری کانسار آنتیموان لخشک، نمونه اولیه از نظر دانه‌بندی به سه بخش تقسیم شد و پر عیار سازی بخش دانه ریز آن (38+210- میکرون) به روش فلوتاسیون بررسی شد. عیار بار ورودی به فلوتاسیون 50/20 درصد است. در انجام آزمایشهای فلوتاسیون از روش آماری تاگوچی استفاده شد و پارامترهای مؤثر در فرآیند بهینه شدند. پارامترهای بهینه فلوتاسیون شامل فعال کننده سولفات مس با غلظت 1700 گرم بر تن، کلکتور امیل گزنتات پتاسیم با غلظت 900 گرم بر تن، درصد وزنی جامد در پالپ 22 درصد و دانه‌بندی 38+150- میکرون  تعیین شد. همه آزمایشها در pH طبیعی (8/6) انجام شد و کف ساز مورد استفاده نیز MIBC بود. در این شرایط کنسانتره‌ای با عیار 38  درصد  Sb و بازیابی 91 درصد به دست آمد.

 کلید‌ واژه‌ها : آنتیموان، استیبنیت، فلوتاسیون، تاگوچی، کانسار لخشک

*  گروه فرآوری مواد معدنی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

**  سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران ، ایران.

‏‏‏‏ تاریخ دریافت: 31/03/1384

تاریخ پذیرش: 28/08/1385