امکان‌سنجی فرآوری کانسنگ اورانیم معدن خشومی به روشهای مغناطیسی و الکترواستاتیکی

  امکان‌سنجی فرآوری کانسنگ اورانیم معدن خشومی به روشهای
مغناطیسی و الکترواستاتیکی

نوشته: مهدی پاکدل*،  بهرام رضائی*،  رضا عسگری**  و  کامران نظری**

چکیده

      خواص مغناطیسی و الکترواستاتیکی کانیها، یکی از مهم‌ترین ویژگیهای مورد استفاده در صنعت فرآوری برای پرعیارسازی مواد معدنی است. مطالعات کانی‌شناسی و تعیین درجه آزادی کانسنگ اورانیم خشومی با عیار میانگین ppm 1540 اورانیم با روش XRD و مطالعات میکروسکوپی انجام گرفت.  بر اساس این مطالعات، کانیهای اصلی ارتوکلاز، آلبیت، بیوتیت، کلریت، کربنات و کانیهایی فرعی اسفن، زیرکن، آپاتیت، پیچبلند و بتافیت شناسایی شدند. همچنین درجه آزادی کانیهای ارتوز، آلبیت و بیوتیت به ترتیب 365، 250 و 210 میکرون و درجه آزادی کانیهای اورانیم حدود 110میکرون به دست آمد. بر اساس مطالعات کانی‌شناسی و درجه آزادی، آزمایشهای مغناطیسی و الکترواستاتیکی بر روی کسرهای(فراکسیون)250+420- ، 125+250- و 74+125-  میکرون انجام گرفت. آزمایشهای مغناطیسی توسط جداکننده خشک و تر شدت بالای هیمز و آزمایشهای الکترواستاتیکی توسط جداکننده صفحه‌ای انجام شد. بیشترین بازیابی به دست آمده در آزمایشهای مغناطیسی خشک و تر به ترتیب 03/45 و 99/26 درصد بود. بیشترین بازیابی به دست آمده در آزمایشهای الکترواستاتیکی نیز 36/51 درصد بود که در این حالت 63/27 درصد اورانیم در 02/42 درصد وزنی بار اولیه به صورت باطله خارج می‌شود. در کل این دو روش به دلیل پایین بودن کارایی جدایش آنها در پرعیارسازی نمونه‌های کانسنگ اورانیم این معدن، پیشنهاد نمی‌شوند.

کلید واژه‌ها: فرآوری، مغناطیسی،  الکترواستاتیکی،  اورانیم، خشومی.

* دانشکده معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

** سازمان انرژی اتمی ایران

تاریخ دریافت: 21/06/1385

تاریخ پذیرش: 15/11/1385