بررسی مدلهای ریاضی دو بعدی و سه بعدی برای تصحیح هندسی تصاویر راداری SAR (مطالعه موردی در منطقه بم)

 

بررسی مدلهای ریاضی دو بعدی و سه بعدی برای تصحیح هندسی تصاویر راداری SAR

 (مطالعه موردی در منطقه بم)

نوشته: مریم دهقانی*، محمد جواد ولدان زوج* علی منصوریان*

چکیده

     در این مقاله، انواع مدلهای ریاضی دوبعدی و سه بعدی به منظور تصحیح هندسی تصاویر SAR در هندسه Slant range استفاده شده است. تعدادی از این مدلها، هندسه تصویر را در لحظه تصویربرداری در نظر می‌گیرند، در حالی که دیگر مدلها، فضای تصویررا به کمک یک چند جمله‌ای با فضای زمین مرتبط می‌سازند. تصاویر مورد آزمایش، سه تصویر ENVISAT از منطقه بم است. برای تصحیح نقاط کنترل دو بعدی از نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:25000 و ارتفاع آنها از SRTM استخراج شدند. مدلهای استفاده شده در روش دو بعدی انواع چندجمله‌ایها،  point wise، piece wise و projective بوده در حالی که برای تصحیح هندسی سه بعدی مدل پیچیده SAR به کارگرفته و نتایج آن با روش DLT مقایسه شد. از آنجا که این تصاویر به منظور مطالعات تداخل سنجی تهیه شده‌اند، خط مبنای آنها کوچک بوده و در نتیجه دقت استخراج مختصات سه بعدی به کمک زوج تصویر آنها پایین است.  در حالی که نتایج تصحیح هندسی دو بعدی از دقت نسبتاً خوبی برخورداراست.

کلید واژه‌ها: رادار، تصاویر SAR، تصحیح هندسی، نقطه کنترل، رادارگرامتری

*دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

 تاریخ دریافت: 18/09/1385

تاریخ پذیرش: 18/11/1385