بررسی کانسارهای کرومیت توده پریدوتیتی آبدشت

 بررسی کانسارهای کرومیت توده پریدوتیتی آبدشت

نوشته : دکتر سیامک باقریان* و دکتر محمد طورچی **

چکیده

        نزدیک به 50 رخداد کرومیتی که برخی از آنها اقتصادی هستند، در  توده آبدشت  واقع در مجموعه افیولیتی اسفندقه وجود دارد. سنگهای تشکیل دهندهء تودهء اولترامافیک آبدشت، دونیت و هارزبورژیت و سنگ درونگیر ذخایرکرومیت، دونیت است. انباشته‌های کرومیت بیشتر عدسی شکل‌ بوده  و اغلب ساختار ماگمایی خود را حفظ کرده‌اند. این کانسارها بافت گرهکی، افشان و توده‌ای دارند که گاه در یک عدسی کرومیت، چنــد بافت در کنار هم نیز دیده می‌شوند. این ذخایر سرشار از کروم و کم مایه از آلومینیم هستند. هیچ گاه تمرکزهای معدنی  نیکل، کبالت و عناصر گروه پلاتین در این کانسارها دیده نشده است. انباشته‌های موجود در توده آبدشت از نوع ذخایر کرومیت نوع آلپی (انبانی) است .

واژه‌های کلیدی : زمین شیمی، منشأ، کانسارهای کرومیت، آبدشت،  اسفندقه

 *گروه زمین‌شناسی،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز

**گروه زمین‌شناسی،  دانشکده علوم،  دانشگاه شهید باهنر کرمان