معرفی چند ماکروفسیل گیاهی از گلمکان، شمال خاور ایران

  معرفی چند ماکروفسیل گیاهی از گلمکان، شمال خاور ایران

نوشته: دکتر فاطمه واعظ جوادی * و  علی پورلطیفی**

چکیده

       رشتـــه کوه بینالــود از نظر جغرافیایی ادامه رشته کوه البرز به شمار می آید، اما به دلیل وجود پاره‌ای شباهتهای رخساره‌ای و تأثیر چین خوردگی‌ها، آن را زون تدریجی میان ایران مرکزی و البـــرز در نظر می گیـــــــرند. در این مطالعه، 8  گونه ماکروفسیــــل گــــیاهی از روستای حسن آقه گلمـــــکان، در بخش شــــــــــمالی رشته کوه بینـالود شنــاسـایی گـــــردید که عبارتند از  : Coniopteris hymenophylloides , Klukia westi , Sphenobaiera longifolia, , Nilssonia acuminata, Nilssonia feriziensis, Nilssonia macrophylla Sphenobaiera cf. pulchella, Czekanowskia rigida  کـــه بــــر مبنای ارزش چینه شناسی این مجموعه از ماکروفسیلهای گیاهی ، سن لیاس پسین - دوگر پیشین برای آن پیشنهاد می‌شود.

واژه های کلیدی: فسیل گیاهی، لیاس پسین -  دوگر پیشین، بینالود، ایران .

* بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز

** سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مرکز مشهد