تعیین حد نهایی معدن مس میدوک با استفاده از نرم افزار CSMINE

  تعیین حد نهایی معدن مس میدوک با استفاده از نرم افزار CSMINE

نوشته : دکتر کاظم اروعی * و آرش گودرزی *

چکیده

کانسار مس میدوک یکی از بزرگ ترین ذخایر مس کشور در شمال باختری استان کرمان واقع است. ذخیرهء‌این کانسار حدود 157 میلیون تن سنگ معدن با عیار میانگین 85/0 در صد بوده و جزو گروه کانسارهای مس پورفیری نوع مونزونیتی است. یکی از مهم‌ترین  مسائل در طراحی هر معدن روباز، تعیین محدوده نهایی می‌باشد.  روش شبیه سازی (مخروط شناور مثبت (Positive moving cone یکی از روش‌‍های مرسوم طراحی محدودهء  نهایی معادن رو باز است که در آن ابتدا مدل بلوک بندی شده عیار معدن از روی داده‌های اکتشافی و با استفاده از روش زمین آماری کریجینگ (Kriging) ساخته می شود. از آنجا که روش کریجینگ براساس منطق میانگین متحرک وزنی عمل می‌کند، بهترین روش برای ساخت مدل عیار کانسار است. پیش از به کارگیری روش کریجینگ، باید ساختار فضایی عیار کانسار مشخص شود.

از این رو، واریوگرام Variogram)) عیار کانسار با استفاده از برنامه VARIOC رسم شد. با پیش بینی‌های  انجام شده برای درآمد  حاصل و هزینه های معدن  و با استفاده از عیار هر بلوک، ارزشی به آن بلوک نسبت داده شد که با اعمال الگوریتم مخروط شناور مثبت بر آن ارزش‌ها و با استفاده از نرم‌افزار CSMINE حد نهایی معدن تعیین شد. محدوده نهایی تعیین شده، نشان دهنده بخشی از کانسار است که استخراج آن در دوره بهره برداری اقتصادی خواهد بود.

واژه های کلیدی:  میدوک، تعیین حد نهایی پیت، کریجینک،  مخروط شناور مثبت.

* دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی معدن ، ایران ، تهران