نقش زمین ساخت در تحول زمین ریخت شناسی پایکوههای شمالی رشته کوه بزقوش

  نقش زمین ساخت در تحول زمین ریخت شناسی پایکوههای شمالی رشته کوه بزقوش

نوشته: دکتر فریبا کرمی* و دکتر عبدالحمید رجائی**

چکیده

  رشتــه کوه بزقــوش به عنوان یک توده نفــــوذی کمانی شکل با راستـــای تقریبی خاوری- باختری در خاور دریاچه ارومیه  قرار  گرفته است. ساختار آن به وسیله  گسلهای  نـرمال با راستای  ENE-WSWمعکوس با راستایESE-WNW مشخص می‌شود. این گسلها، تعدادی از سرشاخه‌های رودخانه اصلی (وانق چای) را به طورعرضی بریده‌اند. حرکات قائم این گسلها، عامل جابه‌جایی پادگانه‌های رودخانه‌ای بوده، جایگزینی و گسترش پنجه‌های آبرفتی پایکوههای شمالی بزقوش را برعهده دارد. زمین چهرهای(landforms) تراکمی مذکور، در بررسی تحولات کواترنر به عنـوان شواهد ریخت‌زمین‌ساختی  و ریخت‌نوزمین‌ساختی مطالعه شده‌اند. در پایان، بر اساس تحلیلهای ریخت‌سنجی و ریختشناسی آشکار می‌شود که نقش نیـروهای زمین‌ساختی در  تحــول زمین ریخت‌شناسی اخیر منطقه مورد مطالعه، حائزاهمیت است.

واژه‌های کلیدی: زمین ساخت، تحول زمین‌ریخت‌شناسی، پنجه آبرفتی، پادگانه آبرفتی، رشته کوه بزقوش

*گروه پژوهشی جغرافیا،دانشگاه تبریز

**گروه جغرافیای طبیعی،دانشگاه تبریز