کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 22 مورد

فرهنگنامه موضوعی اکتشاف و معدنکاری

فرهنگنامه موضوعی اکتشاف و معدنکاری

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

مقدمه ای بر فرآیندهای کانه ساز

مقدمه ای بر فرآیندهای کانه ساز

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۸۷

کانسارهای سولفید توده ای آتشفشانزاد ایران

کانسارهای سولفید توده ای آتشفشانزاد ایران

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۶

سنگ های افیولیتی ناحیه خواجه جمالی شیراز

سنگ های افیولیتی ناحیه خواجه جمالی شیراز

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۸۵

سنگ های آذرین پتاسیم دارو کانسار سازی طلا - مس- همراه آنها

سنگ های آذرین پتاسیم دارو کانسار سازی طلا - مس- همراه آنها

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۸۶

بیوژئوشیمی در اکتشاف کانسار

بیوژئوشیمی در اکتشاف کانسار

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

الماس در طبیعت

الماس در طبیعت

ناشر : نشر جوان امروز

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

پیش درآمدی براور میکروسکپی کاربردی

پیش درآمدی براور میکروسکپی کاربردی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۹

گوهر های پدیده دار

گوهر های پدیده دار

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۳

سیستمهای اطلاعات جغرافیایی برای دانش پژوهان علوم زمین

سیستمهای اطلاعات جغرافیایی برای دانش پژوهان علوم زمین

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۴

روش های اکتشافات ژئوشیمیایی ذخایر معدنی

روش های اکتشافات ژئوشیمیایی ذخایر معدنی

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۵

ذخایر طلای ایران

ذخایر طلای ایران

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۷

دانشنامه توده های گرانیتوئیدی ایران

دانشنامه توده های گرانیتوئیدی ایران

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

ارزیابی زغال سنگهای ایران

ارزیابی زغال سنگهای ایران

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

طبقه بندی سنگ های آذرین براساس BGS

طبقه بندی سنگ های آذرین براساس BGS

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

عناصر خاکی کمیاب

عناصر خاکی کمیاب

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

راهنمای کاربردی بر ریزساختار سنگ

راهنمای کاربردی بر ریزساختار سنگ

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۲