کتاب‌ها

نمایش 19 تا 36 مورد از کل 66 مورد

روش های زمین شناسی در اکتشاف و معدن کاری

روش های زمین شناسی در اکتشاف و معدن کاری

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

تریاس در ایران

تریاس در ایران

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۷۸

پژوهش و بررسی نوز میساخت و خطر زمین لرزه - گسلش در گسترده قزوین

پژوهش و بررسی نوز میساخت و خطر زمین لرزه - گسلش در گسترده قزوین

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۱

اطلس زمین شناسی پزشکی ایران

اطلس زمین شناسی پزشکی ایران

ناشر : پایگاه داده ها

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۱

زمین شناسی ایران

زمین شناسی ایران

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۵

اطلس میراث زمین‌شناختی ایران

اطلس میراث زمین‌شناختی ایران

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

ژئوتوریسم (زمین گردشگری)

ژئوتوریسم (زمین گردشگری)

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

زمین ساخت البرز

زمین ساخت البرز

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

زمین ساخت ایران(کپه داغ)

زمین ساخت ایران(کپه داغ)

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلداول)

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلداول)

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۷

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلد دوم)

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلد دوم)

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلد سوم)

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلد سوم)

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

زمین شناسی و سلامت

زمین شناسی و سلامت

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۲

زیبایی های باداب سورت

زیبایی های باداب سورت

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۲

فسیل های شگفت انگیز

فسیل های شگفت انگیز

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

زمین ساخت ساختاری و زمین ساخت کاربری

زمین ساخت ساختاری و زمین ساخت کاربری

ناشر : دکتر محمدرضا قاسمی