پژوهش و بررسی نوز میساخت و خطر زمین لرزه - گسلش در گسترده قزوینناشر : سازمان زمین شناسی
دسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۱
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

مبلغ ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

ارسال با ایمیل: