اطلس جامع ملی پتانسیل مواد معدنی کشوردسته کتاب : اکتشاف مواد معدنی
تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۷
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
موجود نمی‌باشد
موجود نمی‌باشد
موجود نمی‌باشد

مبلغ ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال