زمین شناسی ایراندسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۵
مرحله تولید : چاپ شده

ناموجود

این کتاب به بررسی زمین شناسی ایران با توجه به موضوعات چینه شناسی، ماگماتیسم، رخدادهای زمین ساختی، گسل ها، دریاها و دریاچه ها و همچنین به مطالعه یخچال ها و برفچال ها می پردازد

ارسال با ایمیل: