ژئوتوریسم (زمین گردشگری)دسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱
مرحله تولید : چاپ شده

ناموجود

این کتاب در سه بخش تهیه شده است.بخش اول نگاهی کلی و توصیفی به منابع ژئوتوریسم در شماری از کشورهاست

ارسال با ایمیل: