زمین شناسی ایران و کشورهای همجوارناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
دسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

این نوشتار شروعی بر آشنایی با زمین شناسی عمومی "کشورهای همجوار" است

مبلغ ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

ارسال با ایمیل: