طبقه بندی سنگ های آذرین براساس BGSدسته کتاب : اکتشاف مواد معدنی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰
مرحله تولید : چاپ شده

این کتاب شامل توصیف سنگ های آذرین و نحوه رده بندی آنها براساس گزارش تحقیق سازمان زمین شناسی بریتانیا می باشد.

ارسال با ایمیل: