زمین ساخت البرزدسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰
مرحله تولید : چاپ شده

ناموجود

این کتاب بخشی از تلاش و پژوهش مولفین بوده که درگذر زمانی نزدیک به دودهه برداشت های صحرایی،تجربه اندوزی و پژوهش در بلندای البرزکوه ...

ارسال با ایمیل: