راهنمای کاربردی بر ریزساختار سنگناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
دسته کتاب : اکتشاف مواد معدنی
تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۲
مرحله تولید : چاپ شده

کتاب راهنمای کاربردی به ریزساختار سنگ در ۶۸۰ صفحه دربرگیرنده کنکاشی بر توصیف تاریخچه سنگ‌های گوناگون است

ارسال با ایمیل: