کانسارهای معدنی فلزی و غیرفلزیدسته کتاب : اکتشاف مواد معدنی
تاریخ انتشار : مهر ۱۳۸۳
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور -مرکز تبریز

مبلغ ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

ارسال با ایمیل: