کانسارهای مس در ایران



ناشر : سازمان زمین شناسی
دسته کتاب : زمین شناسی
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

مبلغ ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

ارسال با ایمیل: