مقالات

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
ساختار در پهنه های برشی طلا دار منطقه آلوت (کردستان)محمد محجلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین گردهمائی علوم زمین
ساختار گسلهای پس‌رانده جوان در پیشانی گسل رورانده شهدادمسعود مافی، محمد محجلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختسومین گردهمائی علوم زمین
نقش واحد های کم قوام در تشکیل ساختهای ‍زمین شناسیلطف الله آقاجری - محمد محجل - محمد سراجسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین گردهمائی علوم زمین
بررسی ساختارهای اصلی واقع در محل تلاقی گسلهای نایبند و کوهبنانجواد رقاقی گرگری - محمد محجل - علیرضا حامدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختسومین گردهمائی علوم زمین
بررسی نقش تکتونیک فعال برالگوی شبکه آبراهه‌ای نیمه جنوبی حوزه آبریز حاج علیقلی(جنوب شرقی دامغان)مهدی ذوالفقاری - حمید رضا پیروان - جعفر غیومیان - سهیلا بوذریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین گردهمائی علوم زمین
کاربرد روش آماری تحلیل عاملها (Factor Analysis) در مطالعات زمین شناسی: مطالعه موردی تکتونیک ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختسومین گردهمائی علوم زمین
تشکیل حوضه های کواترنری در فرادیواره گسله شمال البرز، البرز مرکزی محمدرضا قاسمی، نیلز هاویس و مهناز رضائیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختسومین گردهمائی علوم زمین
PALEOGEOGRAPHY OF IRANIAN TERRITORY IN TRIASSIC AND JURASSICY-S-REPINسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیسومین گردهمائی علوم زمین
تحلیل زلزله سی ام اکتبر ۱۹۸۳ ارض روم- کارسعلی اکبر-اسلامیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختسومین گردهمائی علوم زمین
بررسی اجمالی گسترش زمانی- مکانی- ژنتیک طلا- در سری سنگهای دگرگونی ایرانمرتضی مومن زاده- نعمت الله رشید نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافسومین گردهمائی علوم زمین
ذخایر انرژی حرارت زیرزمینی ایرانمنوچهر- فتوحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافسومین گردهمائی علوم زمین
پدیده عدم قابلیت استخراج در ماگماهای قلیایی و پی آمد های سنگ شناختی آنمسیب- سبزه ئیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیسومین گردهمائی علوم زمین
کاربرد ژئوفیزیک در سد سازیابولحسن-ردهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکسومین گردهمائی علوم زمین
اقیانوس شناسی- تحول این علم در خلیج فارس- آلودگی خلیج فارسمرتضی-امینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسومین گردهمائی علوم زمین
بازنگری در سریهای ریزو و دزو و معرفی سازند جدید بنستان در ناحیه کوهبنان کرمانمیرعلیرضا - حامدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیسومین گردهمائی علوم زمین
جنبش های کوهزایی کالدونین در منطقه گرگان و شاهرود و تاکیدی بر وجود آثار فاز تاکونین در این ناحیهمصطفی-شهرابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختسومین گردهمائی علوم زمین
نگرشی بر مناطق ساختاری- رسوبی ایرانمیرعلی اکبر- نوگل ساداتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختسومین گردهمائی علوم زمین
زمین شناسی تولیدی مخزن، خامی میدان مسجدسلیمانشهناز -کیهانفرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسومین گردهمائی علوم زمین
بررسی استراتیگرافی بخش هفت از سازند گچسارانرحیم -حاجبسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیسومین گردهمائی علوم زمین
طرح کنترل و مهار سیلابهای ویرانگر (مثال دامغان)مرتضی -امینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسومین گردهمائی علوم زمین