مقالات

نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مطالعه پتروگرافی و پترولوژی توده های نفوذی شمال ابهر زنجانصدرالدین امینی - حمیدرضا پیروانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژییازدهمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد روشهای ژئوالکتریک در اکتشاف بوکسیتحمیدرضا -رمضیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکیازدهمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه سنگ شناسی، محیط رسوبی، توالی های پسرونده سنگهای پرمین در منطقه بی بی شهربانویعقوب لاسمی -حسینعلی مختارپورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریایییازدهمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی توان گاززایی رسوبات میوسن در ناحیه مکرانبهرام- حسن زاده شریفسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتیازدهمین گردهمائی علوم زمین
ژئوشیمی و ژنز اسکارن آهن و مس معدن مزرعه شمال اهر- آذربایجان شرقیحبیب- ملائیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمییازدهمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه متالوژنی معدن قلعه زری (لوت مرکزی ایران)فیروز -صدقیانی اولسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافیازدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی زمین شناسی چشمه های رادیواکتیو منطقه رامسرحمیدرضا- عبدالهیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطییازدهمین گردهمائی علوم زمین
مرز بین رسوبات پرمین و تریاس در حوضه زاگرسبهرام- حسن زاده شریفسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسییازدهمین گردهمائی علوم زمین
THE SOUTHERN BORDERLAND OF TRIASSIC LAURASIA IN NE-IRANA .W -RUTTNER <br>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسییازدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی ارتباط تحولات ماگمایی و زایش طلا و فیروزه در منطقه کوه زر (باغو) (جنوب دامغان)نعمت الله رشید نژاد عمران - صدرالدین امینی - مرتضی مومن زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافیازدهمین گردهمائی علوم زمین
زمین شناسی پرکامبرین در ایران مرکزی از دیدگاه چینه نگاری، ماگماتیسم و دگرگونیبهرام - سامانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسییازدهمین گردهمائی علوم زمین
HIMALAYAN MAFIC MAGMATISM: PETROGENETIC CONSTRAINTS ON THEIR SOURCES AND ATTENDENT TECTONICS‌‌سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژییازدهمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه و تعیین محل کانی سازی در سری ولکانو سدیمنتر کوه خشومی ناحیه ساغندفرزاد - آزرمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافیازدهمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد روشهای رادیومتری و ژئوشیمیایی توام در پی جویی پتاسعلیرضا- نمدمالیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافیازدهمین گردهمائی علوم زمین
بازنگری در تعریف واحد سنگ چینه ای سازند کنگلومرای بختیاریهمایون-مطیعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسییازدهمین گردهمائی علوم زمین