مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
رسوبات آبرفتی گستره تهران (کوهپایه - دشت)نصرالله- خادمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریایینهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی پترولوژیکی و پترو گرافیک توده های آذرین کوههای میشو در جنوب شهرستان مرندمنصور-مجتهدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژینهمین گردهمائی علوم زمین
رخنمون مقطع کامل رسوبات پرمین پیشین در شمال شرق شهرضاداریوش باغبانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسینهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی مقدماتی و سیستماتیک ماهیان ائوسن ناحیه چهارمحال و بختیاریمحمد علی- جعفریانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسینهمین گردهمائی علوم زمین
زمین شناسی منطقه لار، دلایل و فرایندهای آبگذری سد لارعبدالله - سعیدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسینهمین گردهمائی علوم زمین
محیط رسوبی سازند قرمز فوقانییعقوب لاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریایینهمین گردهمائی علوم زمین
نگرشی جدید در ارزیابی اقتصادی هاله های دگرسانی کانسارهای مس پورفیری معدن گود- کواری کرمانمجید شاه پسندزاده- عباس قاسمی -عباس خرمی- مجید ملکوتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی پتانسیلهای معدنی منطقه قمصر کاشانبهزاد- حاج علیلوسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین گردهمائی علوم زمین
بحثی پیرامون ماگماتیسم منطقه جنوب بوئین زهرافریبرز مسعودی-صدرالدین امینی- علی طباخ شعبانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژینهمین گردهمائی علوم زمین
مطالعات ژئوالکتریک بر روی ساختار سخت (سنگهای آهکی) منطقه کرات (خواف) به منظور اکتشاف آب مورد نیاز مجتمع سنگ آهن سنگانسیاح- شفیعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسینهمین گردهمائی علوم زمین
آنالیز ریسک زمین لرزه و مطالعات لرزه خیزی انجام شده در محل سد طالقانحمیدرضا-رمزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختنهمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل کیفی زلزله رودبارعلی اکبراسلامی - پرویز مظفریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختنهمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ساختاری منطقه امامزاده داود و ارائه الگوئی بر دگرریختی های رشته جبال البرزعلی - یساقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختنهمین گردهمائی علوم زمین
اثر مکانیسم فشاری- مماسی در ایجاد دیاپیرهای نمکی و رابطه آن با ولکانیسم اسیدی- آلکالن و علل تمرکز عناصر لیتوفیلمحمدرضا - اسپهبدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختنهمین گردهمائی علوم زمین
بازنگری در موقعیت چینه شناسی ممبر (۱) سازند خوش ییلاقعلیرضا - عاشوری<br>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسینهمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه ایزوتوپ کربن و اکسیژن و عناصر فرعی (Trace elements) سنگهای آهکی سازند مزدوران واقع در شرقی ترین بخش حوضه کپه داغمحمد حسین-آدابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهینهمین گردهمائی علوم زمین
جایگاه گنبدهای نمکی (سری هرمز) منطقه زاگرس بلند در ستون چینه شناسیمصطفی- آزادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسینهمین گردهمائی علوم زمین
تکوین زمین شناسی ناحیه بافق- ساغند و مدل متالوژنی کانسارهای آهن و آپاتیت و مواد پرتوزابهرام سامانی- علیرضا باباخانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین گردهمائی علوم زمین
مگنزیت شرق ایران به عنوان یک منبع اقتصادی دیگرخسرو - ابراهیمی نصر آبادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی گام به گام یک کانی با میکروسوند کانی کالاوریت در کانسار موتهناصر- خوئیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین گردهمائی علوم زمین