مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۴ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مطالعه تحرک و توزیع دوباره عناصر اصلی و کمیاب بر اساس محاسبه تعادل جرم در توده سینیتی آرشمحمد ولی زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه و بررسی پترولوژی و پتروژنز سنگهای آتشفشانی نوار ولکانیک پلیوکواترنر حاشیه شمالی گسل تبریزنصیر عاملسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
پتروژنز توده های گرانیتوئیدی موتهایرج نوری بهشتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
پالئوژئوگرافی و تغییرات شدید جانبی سازند قم در البرز مرکزی (جنوب فیروزکوه)سلمان ولایتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی ژئوشیمیایی کمی و کیفی گنبدهای نمکی با نگرشی به مسائل زیست محیطینریمان نوری- علی اصغر شرفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی پترولوژی و ژئوشیمی افیولیتها در منطقه غرب خویامین نیک روز- منصور مجتهدی - محمد هاشم امامیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه پتروگرافی و پترولوژی سنگهای آتشفشانی کرتاسه در جنوب نایینبابک وهابی مقدمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین مطالعه موردی، تهیه نقشه ژئومورفولوژی از آبخیز زنجیران، شهرستان فیروز آباد، استان فارسمجید هاشمی تنگستانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تغییر سن رسوبات قرمز رنگ سنومانین-کامپانین کرتاسه به پالئوسن در شرق و جنوب دماوندسلمان ولایتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی وضعیت ماده معدنی در زون سوپرژن کانسار سونگونعبدالمجید یعقوب پور- خلیل بهار فیروزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تشکیل کف سخت(hardground) آهک - f سازند قمرسول اخرویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه فلززایی طلا در رخداد آقدرهمحمد علی نکووقت تک- فرید مر- مرتضی مومن زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی میکروبیواستراتیگرافی و محیط رسوبی سازند قم در مقاطع آجان(جنوب شرق دماوند) و مورده کوه ( شمالشرق حوض سلطان)علی اصغر ثیاب قدسی - یعقوب لاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
جایگاه راستین زمین شناسی در برنامه ریزی و طراحی گسترش و سازندگی کشورمحمد حسن نبویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
کانسارهای شناخته شده زر ایران: دسته بندی زمان- مکانی براساس سن و جنس سنگ درون گیرمرتضی مومن زداه- نعمت الله رشید نژاد- زهرا اخوت- محمد علی ملاک پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
منشاء کانه زایی منگنز در منطقه داراب- نیریز استان فارسرضا منظمی باقرزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی پروتولیت سنگهای دگرگونی منطقه همدانحسین معین وزیری- علی اکبر بهاری فرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
رخساره های پتروفیزیکی (پتروفاسیس) سنگهای کربناته بخش بالایی سازند آسماری در جنوب غرب ایرانعلی معلمی- جمشید رودساز - عبدالمجید موحدی نیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه انکلوزیونهای جامد کرومیتیتهای مناطق اسفندقه، فاریاب و آباده طشکفرید مر- وحید عابدینی زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه کانه زایی سلستیت در سازند تبخیری گچساران، لیکک- بهبهان، استان کهکیلویه و بویراحمدفرهاد احیا- فرید مرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران