مقالات

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۶٬۸۱۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
ارائه شیوهای جھت یافتن بھترین روش درونیابی سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی)مجتبی کمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی تغییرات کیفی آبھای زیرزمینی بر اثر افت سطح ایستابی دشت آذرشھرسعیده ھراثیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
تخمین ھدایت ھیدرولیکی با استفاده از زمین آمار مطالعه موردی: دشت شبسترزینب مختاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
پیش بینی زمانی و مکانی تراز آب زیرزمینی با استفاده از کریجینگ عصبی مطالعه موردی: دشت شبسترزینب مختاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
تعیین عوامل موثر بر شوری آب زیرزمینی با مدل ھیدروژئوشیمیایی (مطالعه موردی دشت خوی)لیدا جلالیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
استفاده از مطالعات ھیدروژئوشیمی و تحلیل عاملی برای شناسایی عوامل مؤثر بر شوری آبخوان باغهغفران چراغیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
توزیع عناصر سرب و روی، آنتیموان، کادمیوم و آرسنیک در منطقه معدنی ایرانکوهمژده داودیفردسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی مھمترین پارامترھای ھیدروشیمی آب زیرزمینی دشت کبودر آھنگ در سال ۱۳۸حمید ایمان زاده،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
انتخاب مکان سد باطله بھینه معدن سنگان با استفاده از تکنیکھای تصمیم گیریTOPSIS و SAWاحمد سماواتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی کیفیت منابع آب در منطقه افیولیتی رباط سفید با استفاده ازشاخص آلودگیMIسمیرا چمانه فرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
ساخت نگار TOC با استفاده از الگوریتم ژنتیک غیرخطیهدی عبدی­ زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی آنیزوتروپی یک مخزن کربناته با استفاده از لاگ دو قطبی-برشی (DSI)فرهاد خوشبختسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی پتانسیل تولید نفت و گاز سازند گدوان در شرق خلیج فارسشیلا حیدریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی نقش دیاژنز در توزیع واحدهای مخزنی و غیر مخزنی سازند سروک در میدان نفتی آب تیمورحمزه مهرابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
مطالعه نفت­های مخازن بورگان و گدوان در میدان نفتی آزادگان با استفاده از روش کروماتوگرافی گازیبهرام علیزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی رخساره­ها و محیط رسوبی بخش گوری از سازند میشاننیلوفر ظفرزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
روشی دقیق درشناسایی پدیده های زیرسطحی زمین شناسی توسط آنالیزتصاویرFMI(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
بهبود روش شناسایی شکستگی مخازن هیدروکربوری شکافدار در تصاویر FMIمصیب شفیع زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
جدایش زون­های رسی از سایر زون­ها توسط طبقه­ بندی کننده پارزنمرضیه حاجی محمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
تحلیل پایداری چاه توسط معیارهای شکست مور- کلمب و موگی- کلمب دریکی از مخازن جنوب غرب ایرانمحمدرضا فتح آبادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین