مقالات

نمایش ۶٬۸۰۱ تا ۶٬۸۱۱ مورد از کل ۶٬۸۱۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مطالعه پترولوژی و زمین شناسی سنگ های آذرین منطقه شیشه (توده نفوذی دوه سراغ، شمال شرق اهر- آذربایجان شرقی)یوسف ستار زاده- فریده توحیدی زرنق- علی عامری- منصور مجتهدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی و تحلیل فعالیت های نوزمین ساختی و لرزه زمین ساختی در منطقه ارومیهیوسف ستارزاده منوچهر قریشی اکرم علیزاده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیستمین گردهمائی علوم زمین
ساختارهای گل مانند در پهنه گسلی شمال تبریزیوسف ستارزاده محمدرضا عباسی کریم تقی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل پایداری ترانشه ها و شیروانی‌های سنگی ساختگاه سد سرمشکیوسف شرقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
فروشویی شیمیایی آلومینیوم از پسماند کارخانه آلومینای جاجرمیوسف قربانی ، منوچهر اولیازاده، احمد رضا شاهوردی، علی قربانییوسف قربانی ، منوچهر اولیازاده، احمد رضا شاهوردی، علی قربانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
((بررسی های اکتشافی ومعرفی نقاط امید بخش معدنی در ورقه۰۰۰/۱۰۰: ۱ سیه چشمه با استفاده از تلفیق لایه های اطلاعاتی در سیستم G.I.S ))یوسف قمیان* – محمد صادقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
پتروژنز افق های سه گانه پرلیتی منطقه جنوبغرب اردبیلیوسف وثیقسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نوسانات آزاد زمینیوسفعلی عابدینی- یوسف ثبوتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
کاربرد روشھای آماری چند متغیره برای تفکیک رسوبات مختلف و تعیین منشاء عناصر سمی؛ در محدوده ی معدنی مس چھارگنبد، سیرجانیوسفی شریک آبادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی عوامل فرسایش در حوضه آبخیز رودخانه آستانه از طریق مدلهای تجربییونس دقیقسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
کاربرد روش فرکتالی طیف توان- مساحت در جدایش آنومالی از زمینهیونس فداکار القلندیسسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران