مقالات

نمایش ۶٬۷۶۱ تا ۶٬۷۸۰ مورد از کل ۶٬۸۱۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
جلوه هائی از دیاپیریسم در ایران زمینمسیب - سبزه ئیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
جایگاه گنبدهای نمکی (سری هرمز) منطقه زاگرس بلند در ستون چینه شناسیمصطفی- آزادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسینهمین گردهمائی علوم زمین
تکوین زمین شناسی ناحیه بافق- ساغند و مدل متالوژنی کانسارهای آهن و آپاتیت و مواد پرتوزابهرام سامانی- علیرضا باباخانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین گردهمائی علوم زمین
مگنزیت شرق ایران به عنوان یک منبع اقتصادی دیگرخسرو - ابراهیمی نصر آبادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی گام به گام یک کانی با میکروسوند کانی کالاوریت در کانسار موتهناصر- خوئیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی توده های نفوذی نفلین سینیتی آذربایجان بعنوان ماده اولیه تولید آلومیناجمشید افتخارنژاد- علیرضا باباییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین گردهمائی علوم زمین
چینه شناسی، متامورفیسم و ماگماتیسم بخشی از زون سنندج- سیرجان واقع در شمال جاده ازنا به دورودمحمدرضا -سهندیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیپنجمین گردهمائی علوم زمین
معرفی دو محدوده افیولیتی در منطقه تکابمرتضی مومن زاده- عمران رحیم نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیپنجمین گردهمائی علوم زمین
سن افیولیتها در زون سنندج- سیرجان و حاشیه خرد شده زاگرسمسیب-سبزه ئیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیپنجمین گردهمائی علوم زمین
پترولوژی و ژئوشیمی افیولیتها وسنگهای وابسته در زاگرس سوچر، نیریز، ایرانمحسن- آروینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیپنجمین گردهمائی علوم زمین
معرفی فسیل آلگی Kamaena cf. Delicata Antropov کربونیفر زیرین در ایران (شرق ایستگاه توانیر، جاده سیرجان- نیریز)مینا- نوازیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیپنجمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از سنگواره ها در تعیین وضعیت زمین و ریتم های کیهانی در گذشتهمینا- نوازیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیپنجمین گردهمائی علوم زمین
کانی سازی اسکارن در منطقه کوه گبری رفسنجانعلیجان آفتابی- احمد عباس نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیپنجمین گردهمائی علوم زمین
ذخایر تیتانیوم ناحیه کهنوجسلیمان- کو ثریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافپنجمین گردهمائی علوم زمین
تاثیر تکتونیک بر آبهای سطحی و کارستی در شیرازقدرت الله فرهودی -عزت الله رئیسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیپنجمین گردهمائی علوم زمین
زمین شناسی مهندسی کالیچ هاعلی -طاهریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد مطالعات پتروگرافی ذغال در کمک به حل مسایل زمین شناسی ناحیه طبسمحمدمهدی- فضلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیپنجمین گردهمائی علوم زمین
ساختار رویشی پارسهمایون - مطیعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافپنجمین گردهمائی علوم زمین
یافته های زمین شناسی ناحیه گرگانرضا - صالحی رادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیپنجمین گردهمائی علوم زمین
زمین شناسی کوه طلحهفرهاد -وحدتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیپنجمین گردهمائی علوم زمین