مقالات

نمایش ۶٬۷۰۱ تا ۶٬۷۲۰ مورد از کل ۶٬۸۱۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
شبیه سازی و پیش بینی وضعیت فرسایشی در ناحیه شاهین دژ در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)مژگان - زارعی نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسیهای استانی، روشی نوین برای بررسی زمین شناسی اقتصادی و پتانسیل های معدنی با بهره گیری از GIS«استان سمنان به عنوان الگوی مطالعاتی»مانا- رحیمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهجدهمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از دور سنجی به منظور بررسی ناهمگنی های ساختاری در زون زاگرسحمید رحمانی - کاظم رنگزن- نصرالله کلانتریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهجدهمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از دور سنجی به منظور بررسی ناهمگنی های ساختاری در زون زاگرس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهجدهمین گردهمائی علوم زمین
تفکیک واحدهای سنگی خاص و شناسایی برخی از ساختمانها بر مبنای تفسیر داده های تصویری ماهواره لندست در ورقه ۱:۱۰۰,۰۰۰ سقزفلوریز- خیریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهجدهمین گردهمائی علوم زمین
لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی (پایگاه داده ها) در راستای پیشبرد پژوهشهای علمیشیدا-اسکندریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهجدهمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد تصاویر ماهواره ای در تشخیص ساختارهای مهم در ارتباط با کانی زایی در منطقه سنندج- بایجنوب- کامیارانشهین دخت- ابولمعالیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهجدهمین گردهمائی علوم زمین
تحلیلی نوین بر نقش گسله های بنیادی در خمیدگی ساختاری در کمربند ایران شمالی (بین آذربایجان تا کپه داغ)م- نوگل ساداتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدوازهمین گردهمائی علوم زمین
خصوصیات مکانیکی و معیار گسیختگی سازندهای آسماری، پابده، ساچون و آغاجارینوذر سامانی- بهنام اویسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد توزیع فرکتال در تخمین تخلخل سنگ مخزن هیدروکربوریمسعود- نغزگوی کهنسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تغییر شکل ثقلی بلند مدت سنگها بخاطر خزش توده سنگ در ساحل راست سد آستانهعبدالرضا-طاهریانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کافتن (Rifting) و وارونگی تکتونیکی (Tectonic Inversion) الگوئی برای تفسیر تحولات ساختاری زون سنندج- سیرجان: تعمیم آن در گستره ایران زمینمسیب- سبزه ئیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدوازهمین گردهمائی علوم زمین
نگرشی بر لرزه خیزی زلزله زمین ساخت ایرانم- نوگل ساداتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختدوازهمین گردهمائی علوم زمین
تشکیل سیمانهای آهکی و دولومیت ثانوی و ارتباط آنها با توالی های رسوبی سازند مزدوران در شمال شرقی ایرانیعقوب- لاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیدوازهمین گردهمائی علوم زمین
بازنگری در مورد فوقانی ترین ممبر سازند خوش ییلاق با معرفی زون کنودونتی و نظری اجمالی به تحتانی ترین ممبر این سازندعلیرضا -عاشوریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیدوازهمین گردهمائی علوم زمین
منشا آنالیسم در شوشونیت های منطقه گود بیابانی شمال غرب بردسیرمسیب سبزه ئی -حبیبه عطاپورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیدوازهمین گردهمائی علوم زمین
دگرسانی و کانی سازی هیدروترمال در کانسار مس پورفیری میدوک و مقایسه آن با کانسار سرچشمهجمشید- حسن زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافدوازهمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه پتروگرافی و پترولوژی توده های نفوذی شمال ابهر زنجانصدرالدین امینی - حمیدرضا پیروانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژییازدهمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد روشهای ژئوالکتریک در اکتشاف بوکسیتحمیدرضا -رمضیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکیازدهمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه سنگ شناسی، محیط رسوبی، توالی های پسرونده سنگهای پرمین در منطقه بی بی شهربانویعقوب لاسمی -حسینعلی مختارپورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریایییازدهمین گردهمائی علوم زمین