مقالات

نمایش ۶٬۶۸۱ تا ۶٬۷۰۰ مورد از کل ۶٬۸۱۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تحلیل فرکتالی سیستم گسلی قطر- کازرون جنوب غرب ایراناحمد زمانی- مهناز ندائیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
چین خوردگی مکرر در سازندهای کامبرین زیرین زاگرس مرتفعسعید حکیمی آسیابر- سهراب شهریارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ساختاری و مدل تکتونیکی معدن طلای موته و ارتباط کانی سازی با آنحسین حسنی- محمدمحجلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
اثر میدانهای بزرگ نئو استرس (Neo-Stress) در زایش مورفوتکتونیک کششیبهنام- اویسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد روشهای مختلف جداسازی آنومالیها (Separation methods) در اندازه گیری های مغناطیس سنجی جهت تعیین آنومالیها، شناسایی گسلها و تفکیک نسبی آنومالیهای عمقی و سطحی از یکدیگرسعید -میرزاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی اثر فرکانس بر پاشندگی سرعت انتشار امواج الاستیک در نمونه های سنگ آهک در حالتهای خشک و اشباعمحمود فتحی- نبی بیدهندیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه پی جویی کانالها و قناتهای قدیمی در منطقه بریجستون شیرازمحمد علی ریاحی- حبیب علی زاده زکریاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارائه راهکاری برای تفسیر داده های گمانه زنی الکتریکی با ارایه شولومبرژهحمیدرضا رمضی- علی محمد باقریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد رخساره های لرزه ای در شناسایی نفتگیرهای چینه ای: مطالعه موردی از شمال غرب نوشهر، جنوب دریای خزرسعید خدابخش- پ.فرزدی- م.ع.زاده محمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تجزیه و تحلیل سرعت بر اساس اصل بیشینه آنتروپیمهدی جوانمرد- علی دباغسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی و اکتشاف پتاس با استفاده از داده های ثقل سنجی و مغناطیسیشهریار جوادی پور- علی مرادی تهرانی-عبدالرضا قدسسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
آشنایی با ژئو فیزیک هوایی و بررسی مغناطیسی به منظور اکتشاف مس پورفیری در منطقه شهر بابکآنوشا -هاشمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
شناسایی انواع گسلها و تجزیه و تحلیل ساختاری در ورقه ۱:۱۰۰,۰۰۰ چهار گنبد با استفاده از تلفیق تصاویر ماهواره ای تی ام (TM) لندست و پنکروماتیک اسپاتناصر نعیمی قصابیان- سیمین مهدیزاده تهرانی- وحید فتوتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسیهای دور سنجی به منظور ردیابی سیستم های مس پورفیری در کمربند ولکانیکی ارومیه- دخترسیمین مهدیزاده تهرانی- وحید فتوتی- ناصر نعیمی قصابیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی امکان برازش مدل تجربی PSIAC برآورد فرسایش و رسوب در حوضه های آبخیز فاقد آمار با استفاده از سنجش از دور (R.S) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)احمد مختاری- سادات فیض نیا- حسن احمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهجدهمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل روند تکاملی و گسترش جانبی رودخانه های مئاندری در طول زمان با استفاده از داده های ماهواره ای، با نگرش ویژه بر تغییرات جانبی و تعیین زیر حوضه های رودخانه کارون، منطقه اهوازفریبرز- قریبسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی های ژئو فیزیک هوایی به روشهای مغناطیس سنجی، مقاومت ظاهری و رادیومتری در برگه ۱:۱۰۰,۰۰۰ پاریز در راستای اکتشاف مس و طلای اپی ترمالمژگان- علویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیک هواییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
معرفی نقشه های محدوده های پتانسیل معدنی در گستره ایران با تکیه بر زون ۲ اکتشافیمریم -عرفانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی هاله دگرگونی مجاورتی بروجرد بااستفاده از پردازش داده های رقومی ماهواره ای لندست ۵همایون صفایی- محمدحسین شهسواریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهجدهمین گردهمائی علوم زمین
تفکیک ولکانیسم پلیو کواترنر جنوب غرب یزد با استفاده از پردازش داده های رقومی ماهواره ای (تکنیک PCA)ماهیار سلطانی -مهدی عابدینی - محمود فتحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهجدهمین گردهمائی علوم زمین