مقالات

نمایش ۶٬۶۶۱ تا ۶٬۶۸۰ مورد از کل ۶٬۸۱۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مقایسه تحلیلی سیستم های مرسوم رده بندی مهندسی توده سنگرسول اجل لوئیان- فریدون حیدری- رامین کرمی-مژگان کمالیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
آشنایی با هندسه فراکتال (Fractal Geometry) و کاربردهای آن در علوم زمیناحمد - مشکانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی کاربرد پرتو لیزر در عمر سنجیمحمدرضا - جلالیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
منشاء و ویژگیهای زمین لرزه ریچی رخداد هفدهم اردیبهشت ۱۳۷۸ (هفتم می ۱۹۹۹)محمدجمیل عندلیبی- بهنام اویسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی اثر جهت پذیری در جنبش شدید زمین در زمین لرزه ۱۷ اوت ۱۹۹۹ گولچوک ترکیهمهدی - زارعسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختهجدهمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه صفت لرزه خیزی شمال غرب ایران، قفقاز و شرق ترکیهآرزودرستیان- محمدرضا قیطانچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختهجدهمین گردهمائی علوم زمین
توزیع محور تنش بیشینه در گستره گسل لرزه ای اردکولمحمد مهدی - خطیبسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختهجدهمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ریسک زلزله و ریز پهنه بندی لرزه ای دشت ورامینماشاءالله خامچیان- جعفر قیومیان- حسن شریعت جعفری- کاظم مرادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی وضعیت لرزه زمین ساختی و ساز و کار زمین لرزه های ناحیه لوت و زاگرسنسرین امیرمطلبی- محمدرضا قیطانچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختهجدهمین گردهمائی علوم زمین
نحوه محاسبه نرخ فرونشست و زمین ساختی و اهمیت آن در تجزیه و تحلیل حوضه رسوبی در ناحیه زغالدار پروده- آبدوغیناصر - نعیمی قصابیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
فرگشت زمین ساختی ایالت ساختاری بلوک طبس بر اساس تجزیه و تحلیل کینماتیکی چین هاناصر - نعیمی قصابیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
خاستگاه تکتونو ماگمایی و تکتونو استراتیگرافی کمان ماگمایی البرزحمید- نظریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
شواهدساختاری- زمین ساختی بر مدل فشارش همگرای راستبر (Dextral Transpression) در زون سنندج- سیرجان از زمان برخورد (کرتاسه پسین) تا عهد حاضرمحمد -محجلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
مقدمه ای بر تحلیل گسله های موجود و زمین لرزه های محلی شرق تبریزمحمد علی گنجویان- محمدرضا قیطانچی- منوچهر قرشیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی ساختمانهای بزرگ مقیاس مجموعه دگرگونی سورسات (شاهین دژ)عباس قاسمی- محسن پورکرمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
نگرشی مورفو تکتونیکی بر گسل قطر- کازرون و گستره پیرامون آنقدرت الله فرهودی- رضا درخشانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی نتایج حاصل از مطالعات ریخت زمین ساخت و ارتباط آن با الگوی ساختاری منطقه جنوب غربی قاینابراهیم غلامی- میر علی اکبر نوگل ساداتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی ریز ساختاری گابروهای میلونیتی شمال خوی (آذربایجان غربی) و کاربرد آن در زونهای برشیحسن عزیزی- حسین معین وزیری- محمد محجلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ساختاری دوپلکس سی سخت در طول گسل عرضی برشی کازرونحجت الله صفری- میر علی اکبر نوگل ساداتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
شناسایی لولای تغییر روند البرز مرکزی با استفاده از پردازش اطلاعات رقومی مغناطیس هوائیهمایون صفایی- مژگان علویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین