مقالات

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶٬۸۱۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
آب زیر زمینی دشت کبودرآھنگ با CL و SAR مطالعه تغییرات مکانی استفاده از روشھای ژئو استاتیستیکبھزاد خداییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
GIS بررسی سطح افت آب زیرزمینی در آبخوان دشت کبودرآھنگ در محیطبھزاد خداییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی ریسک فلزات سنگین استان اردبیل با روش تحلیل تاکسونومیمحمد حیاتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی آلودگی سرب، روی و آرسنیک در آبھای سطحی منطقه آی قلعه سی، جنوب شرقی تکابآمنه آذرپیکانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی برخی فلزات سنگین در پساب تصفیه خانه فاضلاب شھر ایلام و تغییرات آنھا در مسیر رودخانه گدارخوشحاجی کریمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
راھکارھای مدیریتی جھت رویارویی با بحران آّبحمیدرضا خرمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
اثرات زمین پزشکی و زیست محیطی کانیھا و ترکیبات آرسنیک بر روی سیستم تولید مثلفریبرز خدادادی آرپناھیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
مدلسازی ریاضی آلودگی نیترات و نیتریت در آبخوان شھرک صنعتی شیراززھرا عزیزی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی آلودگی آبھای زیرزمینی منطقه معدنی چشمه حافظ به فلزات و عناصر سنگینمحسن محمودی نیکوسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی تغییرات کمی سفره آب زیرزمینی متاثر از طرح پخش سیلاب تسوجوحیده مرادنیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی عیار اورانیوم و آرسنیک در لاتریت ھای شھرستان بوانات (فارس)ابراھیم خادمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
طبقه بندی کیفی منابع آب دشت رامھرمز جھت مصارف مختلف شرب، کشاورزی و صنعت(بر اساس نتایج آنالیز شیمیائی)راضیه فروغی فرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی توسعه کارست در کوه دالاخانی سنقر، کرمانشاهحاجی کریمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
رفتار سنجی تراوش در سدھای خاکی (مطالعه مورد سد ایلام)سعید رحمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
زمین شیمی زیست محیطی منابع خاک، گیاه و آب در کانسار مس – طلای پورفیری دالی، ایران مرکزیفاطمه علوی طباییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی پراکنش و پتانسیل آلایندگی عناصر کروم، نیکل، کبالت و مس در واحد ھای افیولیتی جنوب بیرجند(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی ژئوشیمی و ژئومورفولوژی کارست در سازند مزدوران (مطالعه موردی: دره آل و اندرخ واقع در شمال مشھد)مجتبی حیدری زادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی ھیدروژئولوژی دشت جایدر به منظور تعیین خصوصیات ھیدرودینامیکی سفره آب زیرزمینیکلثوم مرادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی روند جریان آب زیرزمینی آبخوان دشت قره ضیاءالدین به روش مدل سازیاصغر اصغری مقدمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
و نرم FAHP پتانسیل یابی تغذیه طبیعی آب زیر زمینی با استفاده از روشArcGIS افزار محدوده مورد مطالعه: شمال دزفولمجتبی زارع صفتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین