مقالات

نمایش ۴۰۱ تا ۴۱۰ مورد از کل ۴۱۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی عارضه های حاصله از فرسایش آبی بر روی زمینهای لسی شمال شرقی استان گلستان «مطالعه موردی حوزه آبخیز قرناوه»مصطفی رقیمی -رضا احمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه و بررسی کانیهای رسی در آبرفتهای کواترنری غرب ملایرمهرداد اسفندیاری -مهدی امینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
رسوبات رودخانه ای - پیش رونده در قاعده سیلورین آغازین ایران مرکزی و معرفی سازند جدید شبجرهمیرعلیرضاحامدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه سنگ شناسی، محیط رسوبی، توالی های پسرونده سنگهای پرمین در منطقه بی بی شهربانویعقوب لاسمی -حسینعلی مختارپورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریایییازدهمین گردهمائی علوم زمین
محیط رسوبگذاری سازند مزدوران در شرق حوزه رسوبی کپه داغیعقوب -لاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییهشتمین گردهمائی علوم زمین
منشاء ماسه های بادی در دشت آزادگانهمایون - مطیعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییهشتمین گردهمائی علوم زمین
رسوبات آبرفتی گستره تهران (کوهپایه - دشت)نصرالله- خادمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریایینهمین گردهمائی علوم زمین
محیط رسوبی سازند قرمز فوقانییعقوب لاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریایینهمین گردهمائی علوم زمین
تفسیر محیط رسوبگذاری سازند شوریجه (کرتاسه تحتانی) در شرق حوضه کپه داغسیدرضا-موسوی حرمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییپنجمین گردهمائی علوم زمین
اقیانوس شناسی- تحول این علم در خلیج فارس- آلودگی خلیج فارسمرتضی-امینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسومین گردهمائی علوم زمین