مقالات

نمایش ۷۰۱ تا ۷۲۰ مورد از کل ۸۵۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
منطقه عسلویهدکتر محمد رضا نیکودل دکتر شهاب الدین یثربی،مرتضی شش پریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
ویژگیهای زمین شناسی مهندسی ساختگاه مخابراتی اهواز تپهمحمد رضا نیکودل سعید هاشمی طباطبائی حسین جمشیدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی ساختگاه تونل انتقال آب دامغانکامران گشتاسبی سعید الیکائی طالقانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
پرده تزریق تکیه‌گاه چپ سد شهید عباس‌پور و سیستم رفتارنگاری آنسیدمحمود فاطمی عقداسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل سه بعدی ریزشهای گوه ای در معادن روباز به روش برداری بر پایه شرایط موجود در معدن مس سرچشمهمصطفی آموزش کاوه طالبی الهام منتظریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی پدیده نشت زمین تحت تاثیر افت سطح آب زیرزمینیدکتر غلامرضا لشکری پور، مهدی قوشه ای، رضا مقدم فردویی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی عوامل مؤثردر زمین لغزش وپهنه بندی آن در مسیر رودخانه ماربربا استفاده از GIS(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
معیارهای امکان پذیری احداث مزارع پرورش میگو از دیدگاه زمین شناسی مهندسی و ارزیابی آنها در نواحی جنوبی دشت خوزستانمرادی هرسینی , کاظم ـ خامه چیان, ماشاا... ـ حافظی مقدس, ناصرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه خواص مهندسی سنگهای تبخیری گستره مخزن و پس سد کنگیر سومارحیدری, مجتبی ـ شفیعی, علی ـ باغداردخت, زریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه تاثیر بازشدگی دهانه درزه ها بر وقوع فروچاله ها در حاشیه نیروگاه همدانحیدری مجتبی ـ خانلری , غلامرضا ـ طالب بیدختی , علیرضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
لغزشهای مخزن سد و اثرات مخرب آن در سر شهید پارسای فردوسلشکری پور, غلامرضا ـ غفوری, محمدـ میرمحرابی, حسین ـ ترشیزی, حسین ـ حسینی , سیدعلیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
رابطه پایداری شیب ـ رطوبت و لیتولوژی با استفاده از مدل ارتفاعی رقومی و داده های ماهواره ای در محدوده تنگ بستانک کمربند ساختاری زاگرس جنوب غرب ایرانحسینی روزبهانی, سعیده ـ فرهودی , قدرت ا... ـ پیراسته , سعید ـ رنگزن, کاظمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
رابطه بین سرعت موج برشی و عدد نفوذ استاندارد در شرق ایرانحافظی مقدس , ناصر ـ کمک پناه , علیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تشکیل بانک اطلاعات ژئوتکنیکی و کاربرد آن در تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی تهران بزرگقیومیان, جعفر ـ فاطمی عقدا, سید محمود ـ ملکی , مهدی ـ خامسی, محمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تحلیل پایداری دیواره های معدن سنگ آهن چغارت به روش SMRعطائی, محمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تاثیر عوامل مختلف زمین شناسی بر روی ایجاد پرده آب بند در محور سد هالهنخعی , محمد ـ ساکت, علیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی ویژگیهای ساختاری و پارامترهای مقاومتی توده های سنگی , در امتداد مسیر تونل کلاتغفوری, محمد ـ لشکری پور, غلامرضا ـ طریق ازلی, صادقسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی ویژگی های ژئو تکنیکی توده سنگ های مسیر تونل انتقال آب سبزکوهمقدس هیر, شهرام ـ اجل لوئیان , رسول ـ هاشمی , محمود ـ بنی هاشمی , رسول ـ آهنگران راد, علیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی های پارامترهای زمین شناسی مهندسی ساختگاه سدهای شمیل و نیانطاهری, داریوش ـ نیکودل, محمدرضا ـ شریفی, ابراهیمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی نفوذپذیری پی سد گتوند علیا بر اساس نتایج آزمایشات لوژاناسپندار, رادین ـ عظیمی, رضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران